SHARP ELECTRONICS – Load Cell Manufacturer and supplier

sharp electronics

Critical Load Registry – Austin Energy

As a department of the City of Austin, Austin Energy uses an independent, online tool to provide automated (machine) translations on our websites. As with any machine translation, context and accuracy cannot be guaranteed.
If you experience difficulty with our translated text or need assistance, please call 512-494-9400 or 3-1-1 to speak with a representative. Thank you.
Como departamento de la Ciudad de Austin, Austin Energy utiliza una herramienta en línea independiente para proporcionar traducciones automáticas en nuestros sitios web. Como cualquier traducción automática, no se puede garantizar el contexto y la precisión.
Si tiene dificultades con nuestro texto traducido o necesita ayuda, llame al 512-494-9400 o al 3-1-1 para hablar con un representante. Gracias.
作为Austin市的一个部门,Austin能源部使用独立的在线工具提供网站的自动(机器)翻译。与任何机器翻译一样,我们无法保证翻译准确无误并符合语境。
如果您在使用我们的翻译文本时遇到困难或需要帮助,请致电512-494-9400或3-1-1告诉客服。谢谢。
Là một bộ phận của Thành phố Austin, Austin Energy sử dụng một công cụ trực tuyến, độc lập để cung cấp các bản dịch tự động (máy tính) trên các trang web của chúng tôi. Như với bất kỳ bản dịch bằng máy nào, ngữ cảnh và độ chính xác không thể được đảm bảo.
Nếu quý vị gặp khó khăn với văn bản đã dịch của chúng tôi hoặc cần được hỗ trợ. Vui lòng gọi số 512-494-9400 hoặc 3-1-1 để nói chuyện với một người đại diện. Xin cảm ơn quý vị.
As a department of the City of Austin, Austin Energy uses an independent, online tool to provide automated (machine) translations on our websites. As with any machine translation, context and accuracy cannot be guaranteed.
If you experience difficulty with our translated text or need assistance, please call 512-494-9400 or 3-1-1 to speak with a representative. Thank you.
Como departamento de la Ciudad de Austin, Austin Energy utiliza una herramienta en línea independiente para proporcionar traducciones automáticas en nuestros sitios web. Como cualquier traducción automática, no se puede garantizar el contexto y la precisión.
Si tiene dificultades con nuestro texto traducido o necesita ayuda, llame al 512-494-9400 o al 3-1-1 para hablar con un representante. Gracias.
作为Austin市的一个部门,Austin能源部使用独立的在线工具提供网站的自动(机器)翻译。与任何机器翻译一样,我们无法保证翻译准确无误并符合语境。
如果您在使用我们的翻译文本时遇到困难或需要帮助,请致电512-494-9400或3-1-1告诉客服。谢谢。
Là một bộ phận của Thành phố Austin, Austin Energy sử dụng một công cụ trực tuyến, độc lập để cung cấp các bản dịch tự động (máy tính) trên các trang web của chúng tôi. Như với bất kỳ bản dịch bằng máy nào, ngữ cảnh và độ chính xác không thể được đảm bảo.
Nếu quý vị gặp khó khăn với văn bản đã dịch của chúng tôi hoặc cần được hỗ trợ. Vui lòng gọi số 512-494-9400 hoặc 3-1-1 để nói chuyện với một người đại diện. Xin cảm ơn quý vị.
Austin Energy’s Critical Load Registry is a list of non-residential service locations that can be classified as public safety or critical infrastructure. These sites have an approved Critical Load Registry application on file with Austin Energy.
During outages, Austin Energy will prioritize Critical Load registrants for service continuation and power restoration to the extent possible under the conditions of the outage.
Review the different types of outages for more information 
To be considered for the Critical Load Registry, the service location must fall into one of the following categories:
Public safety and critical infrastructure service locations are eligible to be placed in the Critical Load Registry, pending approval by Austin Energy.
Complete and submit the Critical Load Registry Application today
Submission of a Critical Load Registry application does not automatically result in approval and placement in the registry.
Please contact us if you have any questions about the registry or your application status.
512-494-9400
Outside Austin call toll-free:
888-340-6465
VRS calls are accepted
512-322-9100

source

Leave a Comment